Quyết định 308/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023

Ngày: 16/05/2023
Thời gian Nội dung thực hiện
Hoàn thành trong quý II năm 2023. Xây dựng Thông tư ban hành Quy chế và Nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Hoàn thành trong tháng 5/2023 Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án
Bắt đầu từ tháng 8/2023 Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ kiểm định, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án
Hoàn thành trong Quý III/2023. Xây dựng phần mềm tổ chức thi kiểm định; phần mềm xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi
Hoàn thành trong Quý III/2023 Xây dựng Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Hoàn thành trong Quý III/2023 Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và Ban giám sát kỳ thi
Hoàn thành trong Quý IV/2023. Tổ chức 03 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại 03 miền Bắc, Trung, Nam (thí sinh là các tình nguyện viên ở 03 miền, kết quả để thử nghiệm đánh giá chất lượng phần mềm và ngân hàng câu hỏi kiểm định)
Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2023 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Nghị định số 06/2023/NĐ-CP (kết hợp tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành mà Bộ Nội vụ là cơ quan được giao xây dựng)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Công chức – Viên chức
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Mục II Kế hoạch này; hoàn thiện thể chế để tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định, phầm mềm và Trang thông tin; tổ chức thí điểm (nếu có), thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
b) Chủ trì, phối hợp cùng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính
Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trong việc bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan
a) Cử người tham gia Hội nghị tập huấn theo đúng thành phần và số lượng do Ban tổ chức thông báo.
b) Cử người tham gia thực hiện kế hoạch khi có yêu cầu.

4. Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm thông tin
Cử phóng viên tham dự và đưa tin về triển khai thực hiện Kế hoạch và chuẩn bị các chuyên trang, chuyên mục (hoặc bài viết) tuyên truyền về nội dung và kết quả của Kế hoạch.

5. Ban quản lý dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam
Phối hợp với Vụ Công chức – Viên chức cử chuyên gia và bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, phản ánh về Vụ Công chức – Viên chức để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Mời xem toàn văn Quyết định số 308/QĐ-BNV và Kế hoạch:        Tải về
Đội ngũ chuyên gia 3M
Kết nối với tư vấn kỳ thi công chức, viên chức - https://zalo.me/0856641003