Danh mục văn bản cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng cho kỳ thi tuyển dụng công chức 2023

Ngày: 06/09/2023

Danh mục văn bản cho kỳ thi tuyển dụng công chức 2023


I. Môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành công chức hành chính

Kết hợp việc ôn tập trên phần mềm trắc nghiệm KTC thi công chức cùng văn bản gốc tải về dưới đây:

Thông tin lớp zoom trực tiếp cùng chuyên gia 20h ngày 10/11/2023. Xem chi tiết​​​​​​​
Chất lượng của lớp học được phản hồi từ người học dưới đây:
Phản hồi của học viên khóa thăng hạng II CDNN Viên chức tháng 5/2023. Kết quả vòng 1 Kết quản vòng 2
Phản hồi của học viên khóa thăng hạng II CDNN Công chức tháng 10/2023. Đánh giá sau thi 
Phản hồi của học viên khóa thăng hạng I Chuyên viên cao cấp tháng 8/2023. Đánh giá sau thi

STT Tên văn bản Link tải
1 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013). download
2 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 2015
download
2019
download

3
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. download
4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).  2008
download
2019
download
5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. download
6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 2015
download
2020
download
7 Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. download
8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. download
9 Nghị định số 101 / 2017 / NĐ-CP ngày 01 / 9 / 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. download
10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. download
11 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. download
12 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 / 9 / 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đồi, bổ sung một số điều Nghị định 123/2016/NĐ- CP. 2016
download
2020
download
13

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về công tác văn thư

download
14 Chỉ thị số 05-C T / T W ngày 15 / 5 / 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. download
15 Nghị định 87/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính download
 

II. MÔN NGOẠI NGỮ

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đọc thêm Tiếng Anh thi tuyển dụng và nâng ngạch

III. MÔN TIN HỌC

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Luyện phần mềm thi trắc nghiệm Tin học tại đây