Danh mục văn bản thi nâng ngạch Chuyên viên chính tỉnh Hà Nam

Ngày: 18/09/2023

Danh mục văn bản thi nâng ngạch Chuyên viên chính tỉnh Hà Nam


Văn bản rà soát, nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2023 số 909/SNV-CCVC tỉnh Hà Nam ngày 11 tháng 09 năm 2023. tại đây.

 

Phần 1: Tổng hợp câu hỏi ôn tập có đáp án của các văn bản nằm trong nội dung thi của môn kiến thức chung, sau khi bạn trả lời từng câu hỏi, hệ thống sẽ đưa ra ngay đáp án đúng của câu hỏi đó, bạn có thể làm lại các câu hỏi của từng bài học nhiều lần đến khi thành thạo. Danh sách các bài học bao gồm:
 1. Hiến pháp năm 2013 
 2. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (2019 sửa đổi)
 3. Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019)
 4. Luật Tổ chức CQĐP 2015 (2019 sửa đổi)
 5. Luật Ban hành văn bản 2015
 6. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 7. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
 8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL công chức
 9. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (NĐ 89 sửa đổi) về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC
 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC
 11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CB, CC, VC
 12. Nghị định số 30//2020/NĐ-CP về công tác văn thư
 13. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL
 14. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
 15. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về VTVL và biên chế công chức
 16. Một số Nghị quyết quan trọng (NQ 11,18, 19, 26, 27, 30c, 39, 56...)
 17. Nghị quyết số 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình Tổng thể CCHC (2021-2030)
 18. Luật Viên chức 2012 (2019 sửa đổi)
 19. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL Viên chức
 20. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (NĐ 101/2020/NĐ-CP sửa đổi)
 21. Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo ...HCM
 22. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính ĐVSN
 23. 06 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng ngạch
Phần 2: Câu hỏi tổng hợp 
 1. Câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp CVC - 242 câu hỏi
Phần 3: Đề thi thử môn kiến thức chung với format giống như đề thi thật
 1. Đề thi thử số 01 (dành cho Công chức)
 2. Đề thi thử số 02 (dành cho Công chức)
 3. Đề thi thử số 03 (dành cho Viên chức)
 4. Đề thi thử số 4 (dành cho Viên chức)

Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Kiến thức chung thi nâng ngạch Chuyên viên chính tỉnh Hà Nam. tại đây
Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Tiếng Anhtại đây
Tham gia lớp tổng ôn 3 môn nâng ngạch Chuyên viên chính tỉnh Hà Nam. Xem chi tiết. tại đây.