Danh mục văn bản thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính

Ngày: 18/09/2023

Danh mục văn bản thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính


Danh mục tài liệu, nội dung ôn tập và thời gian tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ số 1552/HĐTH - TCCB ngày 26 tháng 05 năm 2023. tại đây 

Download bộ văn bản gốc ôn thi thăng hạng viên chức ngành KH&CN xem tại đây 


 

Phần 1: Tổng hợp câu hỏi ôn tập có đáp án của các văn bản nằm trong nội dung thi của môn kiến thức chung, sau khi bạn trả lời từng câu hỏi, hệ thống sẽ đưa ra ngay đáp án đúng của câu hỏi đó, bạn có thể làm lại các câu hỏi của từng bài học nhiều lần đến khi thành thạo. Danh sách các bài học bao gồm:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 (tập trung vào các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo).
2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
4. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
5.  Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
6. Luật Viên chức, Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội.
7. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
8. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
9. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 
11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
12. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
13. Luật Khoa học và công nghệ, Luật số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội.
14. Luật Sở hữu trí tuệ, Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật số 36/2009/QHH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội. 
15. Luật Chuyển giao công nghệ, Luật số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội. 
16.  Luật Công nghệ cao, Luật số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội. 
17. Luật Đo lường, Luật số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2021 của Quốc hội. 
18. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội.
19. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030 (Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 
20. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
21. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ.
22. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và 
cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. 
23. Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
24. Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 
25. Các Chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia: 
- Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. 
- Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. 
- Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030. 
- Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025. 
- Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021 đến 2030. 
- Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
đến 2030. 
- Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. 
- Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030. 
- Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Nông nghiệp đến năm 2030... 
26. Về đổi mới sáng tạo: 
- Chỉ số đổi mới sáng tạo. 
- Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. 
- Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(Văn bản: Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"...) 
27. Về phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
28. Về thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
(Văn bản: Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030...). 
29. Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.
30. Về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
- Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
- Tài liệu tham khảo khác về cách mạng công nghiệp 4.0. 
31. Về việc đề xuất, xây dựng thuyết minh và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (đối với thăng hạng lên hạng II); cấp Quốc gia (đối với thăng hạng lên hạng I)


Phần 2: Đề thi thử môn kiến thức chung với format giống như đề thi thật
  1. Đề thi thử số 01 (dành cho Công chức)
  2. Đề thi thử số 02 (dành cho Công chức)
  3. Đề thi thử số 03 (dành cho Viên chức)
  4. Đề thi thử số 4 (dành cho Viên chức)

Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Kiến thức chung thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính. tại đây
Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Tiếng Anhtại đây
Tham gia lớp tổng ôn 3 môn nâng ngạch Nghiên cứu viên chính. Xem chi tiết. tại đây.