Download văn bản thuộc danh mục thi kiến thức chung Kiểm toán viên chính dự kiến thi ngày 24,25/11/2023

Ngày: 02/11/2023

Download văn bản thuộc danh mục thi kiến thức chung Kiểm toán viên chính dự kiến thi ngày 24,25/11/2023


Kết hợp phần mềm trắc nghiệm Kiến thức chung thi Kiểm toán văn chính. tại đây cùng văn bản gốc dưới đây để ôn tập.

Lớp tổng ôn qua zoom cùng chuyên gia xem chi tiết
Chất lượng của lớp học được phản hồi từ người học dưới đây:
Phản hồi của học viên khóa thăng hạng II CDNN Viên chức tháng 5/2023. Kết quả vòng 1 Kết quản vòng 2
Phản hồi của học viên khóa thăng hạng II CDNN Công chức tháng 10/2023. Đánh giá sau thi 
Phản hồi của học viên khóa thăng hạng I Chuyên viên cao cấp tháng 8/2023. Đánh giá sau thi


STT

Tên văn bản

Link tải

1

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

download

2

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức)

2008

download

2019

download

3

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

2015

download

4

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

download

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

2019

download

6

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

2015

download

2020

download

7

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

download

8

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Văn kiện tập 1
download
Văn kiện tập 2
download
Chiến lược
download

9

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

download

10

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

download

11

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

download

12

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

NQ18

download

 

13

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

download

14

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

download

15

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

2016

download

2020

download

16

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

2016

download

2020

download

17

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

101/2017/NĐ-CP

download

18

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

download

19

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

download

20

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

download

21

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực

download

22

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

download