Kiến thức chung kỳ thi Chuyên viên chính công chức tỉnh Đồng Tháp 06, 07/1/2024

Chương trình được thiết kế riêng theo danh mục văn bản theo Công văn số 3729/HĐT ngày 21/12/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2023. Tải công văn 3279, tải danh mục văn bản 

Phần 1: Tổng hợp câu hỏi ôn tập có đáp án của các văn bản nằm trong nội dung thi của môn kiến thức chung, sau khi bạn trả lời từng câu hỏi, hệ thống sẽ đưa ra ngay đáp án đúng của câu hỏi đó, bạn có thể làm lại các câu hỏi của từng bài học nhiều lần đến khi thành thạo. Danh sách các bài học bao gồm:
 1. Hiến pháp năm 2013 (bạn có thể học thử miễn phí bài này ở bên dưới)
 2. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (2019 sửa đổi)
 3. Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019)
 4. Luật Tổ chức CQĐP 2015 (2019 sửa đổi)
 5. Luật Ban hành văn bản 2015
 6. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 7. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
 8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL công chức
 9. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (NĐ 89 sửa đổi) về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC
 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC
 11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CB, CC, VC
 12. Nghị định số 30//2020/NĐ-CP về công tác văn thư
 13. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL
 14. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
 15. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về VTVL và biên chế công chức
 16. Một số Nghị quyết quan trọng (NQ 11,18, 19, 26, 27, 30c, 39, 56...)
 17. Nghị quyết số 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình Tổng thể CCHC (2021-2030)
 18. Luật Viên chức 2012 (2019 sửa đổi)
 19. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL Viên chức
 20. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (NĐ 101/2020/NĐ-CP sửa đổi)
 21. Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo ...HCM
 22. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính ĐVSN
 23. 06 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng ngạch
Phần 2: Đề thi thử môn kiến thức chung với format giống như đề thi thật
 1. Đề thi thử số 01 (dành cho Công chức)
 2. Đề thi thử số 02 (dành cho Công chức)
 3. Đề thi thử số 03 (dành cho Viên chức)
 4. Đề thi thử số 4 (dành cho Viên chức)

Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Kiến thức chung thi Chuyên viên chính công chức tỉnh Đồng Tháp. tại đây.
Tham gia đầy đủ phần mềm trắc nghiệm Tiếng Anh. tại đây. 
 
Phản hồi của học viên thi lớp
nâng ngạch CVC Bộ Tài chính 29/10/2023. Xem thêm
nâng ngạch CV Cao cấp 2023 ngày 26/8/2023. Xem thêm 
thăng hạng Giảng viên chính ngày 13/5/2023. Xem thêm 
.... xem nhiều hơn tại đây