KỲ THI THĂNG HẠNG THỐNG KÊ VIÊN CHÍNH


Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên thống kê viên chính số 41/QĐ-HĐT ngày 10/01/2024. Chi tiết tại đây
 


Tài liệu tham khảo thi thăng hạng Thống kê viên chính

1. HIẾN PHÁP 
2. Số: 26/VBHN-VPQH
3. LUẬT GIÁO DỤC
4. LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
5. LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG    
6. Số: 29-NQ/TW    
7. Toàn văn Văn kiện Đại hội XII của Đảng   
8. Số: 51-KL/TW    
9. Số: 19-NQ/TW  
10. Số: 127/2018/NĐ-CP    
11. Số: 99/2019/NĐ-CP   
12. Số: 112/2020/NĐ-CP    
13. Số: 90/2020/NĐ-CP    
14. Số: 6/VBHN-BNV   
15. Số: 115/2020/NĐ-CP    
16. Số: 6/2020/TT-BNV   
17. Số: 35/2020/TT-BGDĐT    
18. Số: 40/2020/TT-BGDĐT    
19. Số: 20/2020/TT-BGDĐT    
20. Số: 36/2020/TT-BGDĐT    
21. Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT    
22. Số: 1078/QĐ-BGDĐT    
23. Số: 1079/QĐ-BGDĐT    
Tải danh mục văn bản đầy đủ. Tại đây

KIẾN THỨC CHUNG VÀ TIẾNG ANH
>> Phần mềm ôn trọng tâm Kiến thức chung thi thăng hạng Thống kê viên chính. Tại đây
>> Phần mềm luyện ôn tiếng anh thi thăng hạng Thống kê viên chính. Tại đây