KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC

1. Cơ quan tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

       Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức; việc kiểm định được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

2. Hình thức thi

       Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính với nội dung là những hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ…

3. Thời gian thi

       Nghị định 06/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực thi hành từ 10/4. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ được diễn ra định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm, áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.
       Trước ngày 31/1 hằng năm, Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

4. Số lượng câu hỏi kiểm định

       Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.
       Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

5. Điều kiện đạt yêu cầu kiểm định

       Kết quả kiểm định được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

6. Giá trị sử dụng kết quả kiểm định đầu vào công chức

       Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.               
       Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 06/2023/NĐ-CP trong phạm vi toàn quốc.

7. Kiểm định chất lượng đầu vào công chức gồm những nội dung gì?

       Cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức bao gồm:

       - Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;

       - Hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;

       - Quản lý hành chính nhà nước;

       - Quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ;

       - Kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

 

                           KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC

Cơ quan tổ chức

Bộ Nội Vụ

Hình thức thi

Trắc nghiệm trên máy tính

Thời gian thi 

1 năm 2 lần (tháng 7 và 11)

Đại học

100 câu - 120 phút

Trung cấp, cao đẳng

80 câu - 100 phút

Đạt yêu cầu kiểm định

Trả lời đúng >= 50% tổng số câu hỏi

Giá trị sử dụng

24 tháng trên toàn quốc

Nội dung thi

- Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;

- Hiểu biết cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, MTTQVN, các tổ chức CTXH, CQNN; 

- Quản lý hành chính nhà nước;

- Quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ;

- Kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

 
Phần mềm thi trắc nghiệm kiểm định chất lượng đầu vào Công chức mới nhất. Xem tại đây
 
THAM GIA LỚP KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC. Chi tiết tại đây
LIÊN HỆ: 0856641003 - 0334662988